BG | EN

Събития

Покана за свикване на общо събрание

На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 28, ал. 1 от Устава на сдружението, Управителния съвет на сдружението взе решение за свикване на редовно Общо събрание на сдружението при следния дневен ред:

1. Приемане отчета за дейността на Управителния съвет;

2. Одобряване на годишния финансов отчет;

3.Приемане на програма за дейността на сдружението през 2018;

4. Приемане на бюджета на сдружението;

5. Разни.

Управителният съвет определя редовното Общо събрание да бъде проведено на 21.10.2017г. от 18.00часа в заседателната зала на хотел „АУГУСТА”, град Хисаря, бул. Генерал Гурко №3 за което възлага на Председателя на УС да организира поставянето на покана на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението, и публикуването й на официалната интернет-страница на сдружението и в един централен ежедневник в сроковете, указани в ЗЮЛНЦ и устава на сдружението, както и да осигури достъп за имащите право да присъстват до настоящия протокол и отнасящите се към дневния ред книжа.

В изпълнение на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 31 от Устава на сдружението, при липса на кворум в посочения час, общото събрание ще се проведе същия ден в 19.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

Забележка:

Съгласно устава на БПА(чл.24,ал.1) в общото събрание могат да участват всички членове на сдружението, т.е. редовно плащащите членски внос.